Upisi na preddiplomske studije

Upisi na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo će se vršiti 22. srpnja 2021. godine isključivo online putem.

Upute za upise

Svi kandidati trebaju provjeriti adresu svoje e-pošte koje su evidentirali u sustavu Postani-student i napraviti izmjenu ukoliko je adresa e-pošte nevažeća (ovo se osobito odnosi na kandidate čija je domena evidentirane adrese: @skole.hr).

Kandidati koji ostvare pravo upisa, na mail referada@gradri.uniri.hr trebaju dostaviti dokaz o uplati troškova upisa najkasnije do 22. srpnja 2021. godine do 10:00 sati.

Svu ostalu popratnu dokumentaciju (prema uputama primljenim na mail) kandidati trebaju dostaviti u najkasnije do 22. srpnja 2021. godine do 14:00 sati.

UPLATA TROŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE

Uplata troškova upisa i školarine vrši se na račun broj HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati model i poziv na broj na sljedeći način:

StudijModelPoziv na brojPrimjerak uplatnice
preddiplomski sveučilišniHR00107-OIBUpisninaŠkolarina
preddiplomski stručni – IZVANREDNI studenti HR00108-OIBUpisninaŠkolarina
preddiplomski stručni – REDOVNI studenti HR00109-OIBUpisninaŠkolarina

DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU PRILIKOM UPISA – preporuča se kandidatima da na vrijeme pripreme ove priloge (prije 22. srpnja 2021.):

 1. Jednu fotografiju ZA DOKUMENTE.  Fotografija može biti slikana mobitelom ukoliko je:
  • pozadina bijele ili neke druge svijetle (neupadljive) boje
  • zadovoljavajuće rezolucije (jasna i prepoznatljiva)
  • fotografiran samo gornji dio tijela, a od ramena više, bez odrezanih dijelova glave i vrata
 2. Presliku osobne iskaznice 
 3. Potvrdu o prebivalištu ukoliko se prebivalište razlikuje od onog na osobnoj iskaznici (može e-zapis)
 4. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 5. Dokaz o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“ ili mijenjaju studij te su već iskoristili pravo studiranja na teret Ministarstva. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na gore navedeni žiro račun visokog učilišta i poziv na broj. Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati. Školarina iznosi 7.370,00 kn, a može se platiti u dvije rate. Prva rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se prilikom upisa. Druga rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se do 15. prosinca 2021.
 6. Dokaz o uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštitne opreme u iznosu od 480,00 kn uplaćenih na žiro račun visokog učilišta.
 7. Kandidati koji su već studirali na drugom visokom učilištu prilažu ISPISNICU i potvrdu o broju iskorištenih semestara na teret Ministarstva.
 8. U svrhu ostvarivanja dodatnih prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:
  • rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta

Za sva pitanja kandidati se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona: 265-910 (voditeljica), 265-909 i 265-911 (referentice) te putem maila: referada@gradri.uniri.hr.

Skip to content