Nastupno predavanje dr. sc. Marijana Cuculić

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje Dr. sc. Marijana Cuculić, pristupnica u postupku izbora jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno […]

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje Dr. sc. Ante Džolan, pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno […]

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje              Dr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh., pristupnik za izbor jednog nastavnika […]

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje              Dr. sc. Cela Matan, dipl. ing. arh., pristupnica za izbor jednog nastavnika […]

Nastupno predavanje

Dr. sc. Josip Peranić, mag. ing. aedif., pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Geotehnika, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 13. listopada 2022. godine sa početkom u 13:15 sati u predavaonici […]

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje  Dr. sc. Petra Jagodnik, dipl. ing. geol., pristupnica za izbor jednog nastavnika u […]

Nastupno predavanje

SVEUČILIŠTE U RIJECIGRAĐEVINSKI FAKULTETKLASA: 131-02/21-02/03URBROJ: 2170-57-02-04-21-01Rijeka, 02. studeni 2021.             Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje             Dr. […]

Nastupno predavanje – Životni vijek I troškovi održavanja građevina

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje  Rosanda Ivetić Salopek, mag. ing. aedif., pristupnica za izbor jednog nastavnika u […]

Nastupno predavanje – Održavanje mostova

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje Dr. sc. Ivan Zambon, pristupnik za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje […]

Skip to content